Lijst van intelligenties

Er zijn veel verschillende soorten intelligenties. Een IQ-test doet slechts een uitspraak over bepaalde onderdelen van je intelligentie. Zoals je verbale, ruimtelijke en mathematische intelligentie. Maar er zijn nog veel meer andere vormen van intelligentie. Zoals interpersoonlijke intelligentie en groepsintelligentie. Elke intelligentiesoort heb je nodig in een andere situatie. Bekijk hieronder alle vormen van intelligentie, ontdek welke jij van nature bezit en klik op een intelligentievorm voor meer uitleg.

Analytische intelligentie

Artificiële of kunstmatige intelligentie

Existentiële intelligentie

Praktische intelligentie

Spirituele intelligentie

Groepsintelligentie of collectieve intelligentie

Emotionele intelligentie

Erotische intelligentie

Creatieve intelligentie

Sociale intelligentie

Verbale intelligentie

Mathematische intelligentie

Ruimtelijke intelligentie

Muzikale intelligentie

Natuurlijke of natuurgerichte intelligentie

Interpersoonlijke intelligentie

Intrapersoonlijke intelligentie

Lichamelijke intelligentie

Morele intelligentie

 

Analytische intelligentie

Deze vorm van intelligentie zegt iets over het vermogen van iemand om data te ontleden en tot nieuwe inzichten te komen. Analytisch vermogen of analytische intelligentie is een veelgevraagde competentie. Zie ook het overzicht met 6 competenties van de toekomst.

 

Artificiële intelligentie of kunstmatige intelligentie

Met artificiële intelligentie (AI) wordt kunstmatige intelligentie bedoelt. Het is het idee dat computers (software) zelf kunnen denken en zonder tussenkomst van mensen oplossingen bedenken. Dankzij AI rekent een routeplanner bijvoorbeeld de snelste route voor je uit en geeft alternatieven bij files en verkeersopstoppingen. De verwachting is dat door AI veel beroepen gaan verdwijnen of ingrijpend veranderen. Meer info vind je op door AI bedreigde beroepen.

 

Existentiële intelligentie

Existentieel gaat over het bestaan, het feit dat je leeft. Volgens Charles Darwin is het niet de sterkste soort die overleeft of de meest intelligente. Het is de soort die zich het beste kan aanpassen. Je kan het ook bestaansslimheid noemen. Een slimheid die ervoor zorgt dat je overleeft.

 

Praktische intelligentie

Vaak wordt hiermee bedoeld dat iemand handig is. Dus iemand die nodig is voor het oplossen van alledaagse problemen op het werk of thuis. Praktische mensen hebben vaak twee spreekwoordelijke rechterhanden en worden gevraagd om storingen te verhelpen of om dingen te maken. Mensen die praktisch zijn, kiezen vaak voor een realistisch beroep. Dit zijn beroepen waarbij je met handen werkt, vaak apparatuur moet bedienen en weinig achter een bureau zit. Zeg maar het tegenovergestelde van een kantoorbaan.

 

Spirituele intelligentie

Spirituele intelligentie zegt iets over je vermogen om te bepalen hoe je jezelf verhoudt tot de wereld om je heen. Iemand die spiritueel intelligent is, denkt bijvoorbeeld na over de zin van het leven en is niet alleen maar bezig met carrière maken of veel geld verdienen.

 

Groepsintelligentie of collectieve intelligentie

Groepsintelligentie betekent eigenlijk dat je samen heel slim bent. In de natuur is dit vaak een overlevingsmechanisme. Zoals een groep spreeuwen die in een zwerm vliegt en daardoor minder snel door roofvogels gepakt worden. Maar veel bedrijven of organisaties zijn eigenlijk ook vormen van groepsintelligentie. Ze creëren diensten en producten die alleen mogelijk zijn door samenwerking.

 

Emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie zegt iets over iemands vermogen om emoties in zichzelf en bij anderen te herkennen en hier goed mee om te gaan. Het begrip emotionele intelligentie wordt soms afgekort tot EQ en gebruikt als tegenhanger van IQ. Meer hierover kan je lezen op de verschillen tussen IQ en EQ.

 

Erotische intelligentie

De psychotherapeut Esther Perel introduceerde het begrip erotische intelligentie. Volgens Perel heb je deze vorm van intelligentie nodig om in een veilige en stabiele relatie passie en begeerte blijvend te ervaren.

 

Creatieve intelligentie

Creatieve intelligentie is het vermogen om dingen op een andere manier te bekijken en originele ideeën of oplossingen te bedenken. Sommige mensen verstaan onder creatieve intelligentie het vermogen om mooie dingen te maken. Maar dan is het meer een artistieke vaardigheid. Er zijn ook nog andere vormen van creatieve intelligentie. Meer hierover vind je op creatieve intelligentie.

 

Sociale intelligentie

Met sociale intelligentie wordt meestal bedoeld dat iemand het vermogen heeft om andere mensen te helpen. Dat kan op verschillende manieren. Denk aan lesgeven, verzorgen en coachen. Bekijk het overzicht met sociale beroepen om te zien hoe je deze vorm van intelligentie kunt gebruiken.

 

Verbale intelligentie

Verbale intelligentie zegt iets over iemands welbespraaktheid, ook wel eloquentie genoemd.  Iemand die verbaal intelligent is, heeft een grote woordenschat en kan zich makkelijk uiten. Bij IQ-testen wordt verbale kennis vaak gemeten door middel van antoniemen, synoniemen en woordbeelden. Verbale intelligentie wordt soms ook linguïstische intelligentie genoemd.

 

Mathematische intelligentie

Mathematische intelligentie zegt iets over je rekenkundig vermogen. Hiermee wordt niet bedoeld dat je goed kan hoofdrekenen. Het zegt iets over je vermogen om verbanden te leggen en sommen op te lossen. Mathematische intelligentie heeft veel overlap met analytische intelligentie. Grote verschil is dat mathematische intelligentie vooral wiskundig is en analytisch vermogen een veel breder begrip is. Een analytisch persoon heeft bijvoorbeeld snel door wanneer er sprake is van nepnieuws of weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden.

 

Ruimtelijke intelligentie

Sommige mensen kunnen ruimtelijk of driedimensionaal denken. Bij IQ-testen wordt dit onderdeel bijvoorbeeld gemeten met kubussen. Voor sommige beroepen of situaties is het erg belangrijk om ruimtelijk te kunnen denken. Denk aan een architect of piloot. Ruimtelijke intelligentie wordt ook wel visuele slimheid genoemd. Voorbeelden van  vragen die je ruimtelijke intelligentie meten kan je vinden op ruimtelijk inzicht bij IQ-testen.

 

Muzikale intelligentie

Sommige mensen kunnen van nature erg goed muziek maken of een muziekinstrument bespelen. Ze hebben dan een muzikaal talent.

 

Natuurlijke intelligentie

Met natuurlijke intelligentie wordt ook wel natuurgerichte intelligentie bedoeld. Het vermogen om patronen in natuurlijke omgevingen te herkennen, te begrijpen en ermee te werken. Deze vorm van intelligentie heeft veel overlap met analytische intelligentie. Maar dan gericht op de natuurlijke omgeving. Deze vorm van intelligentie is bij sommige samenlevingen, die in en van de natuur leven, nog steeds van levensbelang.

 

Interpersoonlijke intelligentie

Interpersoonlijke intelligentie zegt iets over het vermogen om de interactie tussen personen te kunnen waarnemen en te begrijpen. Mensen met een hoge interpersoonlijke intelligentie hebben bijvoorbeeld snel door of anderen mensen boos, verdrietig of blij zijn en kunnen hier ook goed op reageren. Je zou dit ook sociaal vaardig kunnen noemen.

 

Intrapersoonlijke intelligentie

Intrapersoonlijke intelligentie zegt iets over iemands zelfkennis. Een hoge score hierop betekent dat mensen zichzelf goed begrijpen. In tal van situaties is dit fijn en erg handig. Vooral in situaties waarin je niet aan jezelf moet gaan twijfelen.

 

Lichamelijke intelligentie

Voluit heet deze vorm van intelligentie lichamelijk-kinesthetische intelligentie. Mensen met een hoge lichamelijke intelligentie hebben een goede oog-hand coördinatie, kunnen goed dansen, sporten of schieten met pijl en boog. Je ziet dat mensen die bijvoorbeeld goed zijn in een bepaalde balsport, ook andere balsporten snel leren en daar relatief goed in kunnen worden.

 

Morele intelligentie

Iemand die niet moreel is, is slecht en wordt ook wel immoreel genoemd en veroorzaakt vaak leed of heeft hier geen oog voor. Morele intelligentie betekent dat je met oog voor anderen en de samenleving handelt en goed in de gaten hebt wanneer iets immoreel is. Er zijn genoeg voorbeelden in de geschiedenis van zeer intelligentie mensen die heel immoreel handelden.

 

Ontbreekt er een intelligentievorm?

Ontbreekt er een intelligentiesoort? Laat het ons weten en neem contact op.